Stredná odborná škola polytechnická, Sláckovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok

Manuál vzdelávania v školskom roku 2021/22

Sme na začiatku školského roka 2021/22 a situácia s Covid ochorením sa stále zhoršuje. Je potrebné pripraviť sa na prípad, že by sa v dôsledku nepriaznivej epidemickej situácie opäť pristúpilo k mimoriadnym opatreniam a niektoré triedy v škole budú musieť prejsť na dištančnú formu vzdelávania.

Pri príprave manuálu vychádzame z dotazníkového zisťovania materiálno-technického vybavenia žiakov na vyučovanie na diaľku, z online ankety o vyučovaní na diaľku, z rozhovorov s vyučujúcimi, rodičmi, žiakmi a zo skúseností z dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/21.

 1. V prípade prechodu na dištančné vzdelávanie u žiakov prvých ročníkov:
  a) na hodinách informatiky posilníme IKT zručnosti žiakov – vzdelávanie v aplikácii Edupage, ZOOM
  b) žiaci vyšších ročníkov už s týmito aplikáciami pracovali
 2. Môžu nastať rôzne varianty prerušenia vyučovania
  • Prezenčného vyučovania, z dôvodu karantény alebo izolácie sa nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivýchžiakov triedy.

Opatrenie: postupujeme analogicky, ako keď je žiak krátkodobo chorý.

  • Prezenčného vyučovania, z dôvodu karantény alebo izolácie sa nezúčastňuje celá trieda.

Opatrenie: žiaci triedy sa vzdelávajú dištančne

 1. Pri plánovaní rôznych foriem vzdelávania odporúčametieto príklady dobrej praxe:
  a) dištančné vzdelávanie si pripravte a plánujte v týždňových cykloch v prípade, že máte týždenne 2 a viac hodín. V prípade týždennej dotácie nižšej ako 2 vyučovacie hodinymôže byť cyklus dvojtýždňový.
  b) online hodiny:
  • online hodiny budeme realizovať cez platformu ZOOM , vyučujúci budú vyučovať zo školy,
  • online hodiny realizovať jednu za cyklus,
  • dĺžka online „hodiny“ nemusí byť 45 minút – vopred si premyslite vhodnú dĺžku a štruktúru online „hodiny“ (jej súčasťou môže byť krátke video, výklad učiteľa, diskusia aj niekoľkominútové fázy samostatnej práce žiakov, o ktorej sa potom v skupine diskutuje).
  • online hodina by mala v prvom rade slúžiť na odkonzultovanie nejasností v učive, alebo v hodnotení,
  • online hodina musí prebehnúť v čase určenom na hodinu v rozvrhu (aby sme sa vyhli vzájomnému prekrytiu hodín),
  • dochádzka na online hodiny sa bude evidovať a neprítomnosť musí zákonný zástupca žiaka a plnoletý žiak ospravedlniť,
  • v prípade viac ako 30% neúčasti žiakov na vyučovaní bude žiak konať komisionálnu skúšku,
  • triedni učitelia zrealizujú so svojou triedou online triednickú hodinu aspoň raz za mesiac.
 1. Hodnotenie žiakov počas dištančného vyučovania sa realizuje podľa ŠkVP.
 2. Zadávať individuálnu prácu žiakom pri offline vyučovaní budeme cez Edupage – domáce úlohy.
 3. Vyučujúci, žiaci a rodičia budú navzájom  komunikovať cez edupage, mailom alebo telefonicky, podľa potreby.
 4. Spôsob distribúcie písomností a formy komunikácie pre vzdelávanie bez využitia IKT:
  • Týždenné zadania a materiály pre žiakov budú vyučujúci posielať triednym učiteľom. Triedni učitelia ich budú zhromažďovať pre konkrétnych žiakov a na konci týždňa pošlú na sekretariát, ktorý ich distribuuje žiakom poštou. Na sekretariáte budú zbierať aj vypracované zadania od žiakov. Je na zvážení žiakov a rodičov, či vypracované zadania doručia do školy poštou alebo osobne. Vypracované zadania sa budú zhromažďovať v zborovni, kde si ich vyzdvihnú vyučujúci raz za týždeň.
  • Vyučujúci budú so žiakmi a rodičmi komunikovať telefonicky, podľa potreby.
  • Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Čas v škole vyučujúci a triedni učitelia využijú na komunikáciu s nimi a ich rodičmi o tom, ako je možné ich špeciálne potreby čo najlepšie v rôznych formách vzdelávania zohľadniť.

 

  • Vyučovanie odborného výcviku počas dištančného vzdelávania bude prebiehať ako na teoretickom vyučovaní prostredníctvom ZOOM. Zadané vypracované úlohy budú žiaci posielať príslušným majstrom OV s určeným termínom vypracovania prostredníctvom EduPage.
  • So žiakmi bude manuál prerokovaný cez triednych učiteľov na triednických hodinách a  v Žiackej školskej rade.
  • Rodičiabudú informovanísprávou cez Edupage a Manuál bude zverejnený na stránke školy.

 

V Ružomberku, 27.09.2021

Vypracovala: Ing. Anna Lukáčová, ZRTV                                                      Schválila: Ing. Anna Kyseľová

                                                                                                                       riaditeľka poverená vedením školy