Špeciálna pedagogika na strednej odbornej škole

 

Špeciálna pedagogika patrí na základné školy, najviac sa deti predsa naučia v útlom veku, čiže predovšetkým na prvom stupni základnej školy.  Súhlasíme s týmto názorom? Špeciálna pedagogika  rieši okrem iného problémy s písaním, pravopisom, orientáciou v texte, porozumením textu, úpravou a efektívnym záznamom informácií, počítaním, priestorovou orientáciou, grafickým prejavom, verbálnym prejavom….. Nie je toho málo. Stretávame sa s týmito ťažkosťami len na základnej škole? V deviatom ročníku nás náhle osvieti  a na strednú školu nastupujeme ako dokonalí a bezchybní? Vonkoncom nie! Napriek korekciám a akémusi vlastnému prispôsobeniu sa svojim špecifickým danostiam aj naďalej potrebujeme tieto osobitosti riešiť. Človek rastie a učí sa celý život, nielen kým navštevuje školu. So špeciálnou pedagogikou sa teda stretávame neustále počas svojho života, pri riešení bežných ale aj tých zložitejších situácií. Áno, predpokladá sa a malo by to tak byť, že vekom rastie aj samostatnosť a šikovnosť človeka, s týmto mu však môže výrazne pomôcť špeciálny pedagóg svojim dlhodobým a pravidelným pôsobením.

Súčasnú výchovu a vzdelávanie v našich podmienkach možno najvšeobecnejšie charakterizovať ako zmenu unifikovanej koncepcie výchovy a vzdelávania „všetkých rovnako“ za rovnakým cieľom a rovnakými prostriedkami, na koncepciu založenú na individuálnom rozvoji osobnosti každého dieťaťa podľa jeho možností a schopností (Schmidtová, 2000).

Toto poňatie zodpovedá aj modernému poňatiu výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. Nazdávame sa, že dianie vo výchove dieťaťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami možno definovať jednak ako protiklad tradičnej školy charakterizovanej pamäťovo – reprodukčným poňatím edukácie s ústredným postavením pedagóga, pevnou organizáciou vyučovacích hodín, trvalými osnovami a učebnými plánmi, frontálnym spôsobom riadenia edukatívneho procesu, jednak ako prístup pre ktorý sú charakteristické holistické prístupy a vlastná aktivita dieťaťa (Schmidtová, 2000).

Epistemologickým výrazom inak štruktúrovanej školy sú princípy participácie, facilitácie a kooperácie. Aktuálnym cieľom vzdelávania jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je hľadanie optimálneho prístupu (metód) v ich výchove a vzdelávaní. (Vančová a kol., 2007)

Školský špeciálny pedagóg: PhDr., Soňa Klempová, PhD.

Kancelária C309 – podľa dohody

Kontakt:

  • klempova@sosprk.sk
  • Konzultácie: Pondelok – Štvrtok od 07:00 – 13:00 hod, prípadne podľa dohody