Projekt Erasmus+

 

Projekt Mládež v praxi – Budapešť   5.11.2018 – 21.11.2018

PRIEBEH REALIZÁCIE PROJEKTU

Výberové konanie účastníkov projektu sa konalo dňa 27.6.2018. Každý záujemca o zahraničnú stáž musel odovzdať vyplnenú prihlášku spolu s motivačným listom a životopisom. Odborná komisia vyhodnotila uvedené dokumenty a podľa stanovených kritérií pridelila náležitý počet bodov. Nasledoval ústny pohovor s každým účastníkom, na ktorom účastníci predložili vlastné prezentácie s motívmi, prečo sa chcú zúčastniť zahraničnej praxe v Budapešti. Po konkurze výberová komisia zverejnila výsledky a po dôslednom zvážení bolo do projektu vybraných 20 účastníkov:

 • 12 žiakov z triedy III.AM, ktorí študujú v zameraní 2679 K mechanik mechatronik
 • 3 žiaci z triedy II.AM, ktorí študujú v zameraní 2679 K mechanik mechatronik
 • 5 žiakov z triedy III.F, ktorí študujú v učňovskom zameraní 2487 H 01 auto opravár mechanik a 2487 H 02  auto opravár  elektrikár

Jazyková príprava účastníkov projektu mala tri fázy:

 1. kultúrna príprava (základné informácie o Maďarsku, geografia, dejiny, zaujímavosti a pracovná morálka)
 2. psychologická príprava na prácu v skupine, v cudzine, na neznámom mieste, v novom prostredí
 3. orientačná príprava(základné informácie o hosťujúcich organizáciách, odchode, príchode, o miestach stáže, potrebách dokladoch, ubytovaní, stravovaní, programe)

BUDAPEST na www skoly1

 

 

 

 

 

 

Prevádzky v Budapešti – charakteristika firiem:

 • elektroinštalácia budov, priemyselné osvetlenie budov, ochrana budov proti blesku, vytváranie merných miest, inštalácia rozvodných skríň
 • výroba a vývoj elektronických zariadení
 • predaj elektronických súčiastok a PCB zostáv
 • programovanie a testovanie elektronických obvodov
 • výroba prenosových a dátových káblov
 • údržba tlačiarenských strojov a zariadení
 • predaj a servis automobilov Citroёn, Peugeot, Mitsubishi, Subaru, Toyota, Mazda

Nadobudnuté kompetencie a zručnosti:

 • všeobecné kompetencie (samostatné konanie v spoločenskom a pracovnom živote)
 • interaktívne využívanie vedomostí, informačno-komunikačných technológií a komunikácia v cudzom jazyku
 • schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
 • odborné kompetencie a praktické zručnosti podľa svojho zamerania (nové technické stroje a zariadenia, technologické postupy, novinky vo svojom odbore)

Nadobudnuté certifikáty:

 • Europass mobilita (registrovaný certifikát, ktorý je uznávaný zamestnávateľmi kdekoľvek v Európe)
 • ECVET (Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave), ktorý pomáha pri určovaní kompetencií pri hodnotení osvojených znalostí, zručností a spôsobilostí kdekoľvek v Európe
 • Europass životopis (CV), ktorý bol nutnou prílohou pri registrácii do projektu

Monitor účastníkov počas odbornej stáže:

 • pracovný denník, do ktorého si žiaci zapisovali pracovnú náplň
 • vstupné a výstupné písomné zhodnotenie stáže
 • diskusia so sprevádzajúcim učiteľom a majstrom OVY o progrese učiaceho sa na pracovisku
 • zaznamenávanie pracovnej činnosti vo forme fotiek a videozáznamov, ich priebežné publikovanie na FB školy a vo výslednej prezentácii projektu
 • návšteva sprevádzajúcich osôb a kontrola na prevádzkach, pohovor s tútormi
 • písomné hodnotenie tútora o aktivite a správaní žiaka

Kultúrny program v Budapešti

Záverečné odovzdávanie certifikátov