SOU Papierenské Ružomberok – história

Zriaďovateľom SOUP, ktoré pripravuje žiakov v zameraniach celulóza a papier, drevárstvo, strojárstvo a elektrotechnika, je MH SR. Stredné odborné učilište papierenské (SOUP) v Ružomberku patrí medzi najstaršie vzdelávacie zariadenia svojho typu v meste, veď 50. výročie svojho vzniku si pripomenulo už v r. 1999. Kým na začiatku svojej existencie v októbri 1949 malo 75 žiakov, dnes školu navštevuje vo všetkých formách štúdia 350 žiakov.

„Zriaďovateľom učilišťa je od r. 1991 Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a našich žiakov pripravujeme v štyroch hlavných zameraniach – celulóza a papier, drevárstvo, strojárstvo a elektrotechnika. V nedávnych rokoch sme síce mali viac žiakov, ale posledné obdobie je poznamenané poklesom populácie, navyše, v posledných desiatich rokoch sa len v samotnom Ružomberku výraznejšie zvýšil počet stredných škôl,“ dozvedeli sme sa od riaditeľa SOUP Ružomberok Mgr. Vladimíra Pančíka.

Nízka miera nezamestnanosti

Uvedené konštatovanie determinuje snahu nielen vytvárať prajnejšie výchovné a vyučovacie prostredie, ale ponúkať aj doplnkové formy využívania mimovyučovacieho času. Zrejme z týchto dôvodov má SOUP triedy s vrcholovou športovou prípravou so zameraním na futbal. Táto športová orientácia je aj vzhľadom na prvoligové postavenie mužstva dospelých v Ružomberku viac ako logická.

„V prvom rade nám však ide o neustále skvalitňovanie vyučovacieho procesu a vytváranie takých podmienok, aby sme nevychovávali žiakov pre úrady práce, ale pre prax. S tým súvisí aj naša spolupráca so Severoslovenskými celulózkami a papierňami (SCP) v Ružomberku, ktoré boli do r. 1991 našim zriaďovateľom, ale aj s úradmi práce v našom regióne. Teší nás napríklad, že posledné štatistiky podľa učebného zamerania zaznamenávajú u absolventov našej školy len 5 až 35-percentnú nezamestnanosť. V predošlom školskom roku len okolo 20 % našich absolventov sa po ukončení štúdia okamžite nezamestnalo. Dovolím si tvrdiť, že mnohé iné vzdelávacie zariadenia obdobného typu dosahujú výrazne horšie výsledky v tejto oblasti,“ povedal V. Pančík.

Zrejme to súvisí aj so skutočnosťou, že SOUP sa úspešne prispôsobuje požiadavkám praxe. V minulosti napríklad boli viac preferované papierenské odbory, dnes je najväčší záujem o stolárov a mechanikov elektronických zariadení, ktorí pracujú s výpočtovou technikou. Preto sa dôraz kladie na trvalé dobudovávanie a modernizáciu dielní či odborných učební pre tieto odbory. K zvyšovaniu kvality výučby prispieva aj účasť na viacerých súťažiach zručnosti, z ktorých sa žiaci SOUP viac-menej pravidelne vracajú s poprednými umiestneniami. Dôkazom sú napríklad stolári, ktorí tohto roku získali tretie a rok predtým prvé miesto na celoslovenskej výstave výrobkov žiakov SOU pod názvom UČEŇ – mladý tvorca.

Viac informácii do školstva

„Napriek tomuto pozitívnemu trendu by nebolo namieste tvrdenie, že všetko je v ideálnom stave. Napríklad v oblasti zamestnanosti našich absolventov by sme privítali, keby SCP, a. s., prijímali viac našich žiakov, perspektívne sa zamerali na omladzovanie svojho pracovného kolektívu. Avšak ako všade a prakticky vo všetkom, aj v tejto oblasti to je otázka peňazí. A tých nemá ani učilište dostatok. Ako štátna príspevková organizácie dostaneme ročne konkrétny objem finančných prostriedkov, ktorý tvorí približne 60 až 70 % našich skutočných nákladov spojených s prevádzkou školy. Ostatok si musíme zabezpečiť vlastnými aktivitami v hlavnej či inej podnikateľskej činnosti, do ktorej sú napríklad formou odbornej prípravy zapojení aj žiaci. Keďže týmto spôsobom sa nám darí zabezpečiť len 15 – 20 % potrebných financií, na konci roka pravidelne vykazujeme stratu“, dozvedeli sme sa od V. Pančíka.

Ako priznáva riaditeľ učilišťa, práve nedostatok finančných prostriedkov limituje ďalšie skvalitňovanie výučby či odbornej prípravy. Pritom, podľa jeho názoru, by sa v mnohom situácia zlepšila po zmene legislatívneho postavenia sponzorstva a im na roveň postavených podnikateľských aktivít. „Som napríklad presvedčený o tom, že sponzorstvo či financovanie žiaka konkrétnou firmou s možnosťou účtovania jeho štúdia ako odpočítateľnej položky zo základu dane by určite zvýšilo počet žiakov našej školy, následne by sa kvalitatívne zlepšila výučba a absolventi školy by mali zmluvne zabezpečené pracovné miesto vo svojej firme. Na realizáciu tohto kroku je však potrebná nielen ochota zainteresovaných na regionálnej úrovni, ale aj podpora slovenského parlamentu,“ vyhlásil V. Pančík.