SPŠ Stredná priemyselná škola

SPŠ Stredná priemyselná škola – 50. výročie

Stredná priemyselná škola (SPŠ) v Ružomberku vznikla v roku 1952. Obdobie zrodu školy úzko súvisí s prudkým vzrastom industrializácie na Slovensku. Vznikla dekrétom o zriadení školy s platnosťou od 1. septembra 1952 ako Vyššia priemyselná škola strojnícka v Ružomberku.[1]

Stredná priemyselná škola (SPŠ) je v povedomí Ružomberčanov zafixovaná ako strojnícka priemyslovka. Určite preto, lebo dlhé roky prívlastok „strojnícka“ v názve školy naozaj mala. Brány školy sa otvorili 1. septembra 1952, pričom terajšia SPŠ začínala pod názvom Vyššia priemyselná škola strojnícka. Pripomína si teda 50. výročie svojho vzniku.

Pri tejto príležitosti sa konala 11. októbra 2002 v spoločenských priestoroch SCP, a. s. slávnostná akadémia. Okrem súčasných a bývalých pedagógov a zamestnancov školy sa jej zúčastnili riaditelia a vedúci pracovníci organizácií, ktoré so školou spolupracujú, riaditelia základných a stredných škôl v meste, hostia a sponzori podujatia.

Po slávnostnom príhovore odovzdal primátor mesta Juraj Čech ocenenie tým pedagógom školy, ktorí v SPŠ odučili 30 a viac rokov. Ocenení boli: Dušan Baláž, Pavol Hromada, Milan Klobušiak, Branislav Kostolný, Jozef Kovács, Ján Mišúth, Stanislav Vilček a Tatiana Vilčeková.

Za 50 rokov svojej existencie vychovala viac než 4 500 absolventov denného štúdia a bezmála 600 absolventov štúdia popri zamestnaní. Prvým riaditeľom školy bol Jozef Pokorný, potom nasledovali ďalší: Alojz Jablonský, Pavol Hromada súčasný riaditeľ Dušan Baláž.

Zvlášť v posledných rokoch sa jubilantka mení na modernú školu s vynikajúcim počítačovým vybavením. V škole sú štyri počítačové učebne, počítačová sieť, škola spravuje svoju internetovú doménu spsrk.sk, má vlastný web server www.spsrk.sk, scaner a veľkoplošnú tlačiareň. Už dávnejšie sa zapojila do projektu Comenius, v súčasnosti je novinkou projekt Infovek. Samozrejme, že škola sleduje tiež trendy v programovom vybavení. Študenti konštruujú parametrické modely, programujú NC stroje, tvoria výkresovú dokumentáciu pomocou CAD systémov, pri vypracovaní rôznych zadaní a projektov využívajú Word, Excel, Corel a ďalšie programy.

Veľkým plusom pre školu sú dobre vybavené dielne, v ktorých majú študenti možnosť získať základné manuálne zručnosti. Pochváliť sa treba hlavne možnosťou výroby ozubených kolies, brúsením okružných píl, brúsením na rovinnej brúske a stolárskymi prácami.

SPŠ má aj peknú a veľkú telocvičňu s posilňovňou. V telocvični sa často organizujú turnaje ružomberských škôl vo volejbale, basketbale či minifutbale. V rámci osláv 50-teho výročia založenia školy sa konal medzinárodný volejbalový zápas výberu ružomberských stredných škôl (pod hlavičkou SCP) proti teamu Valda (Nórsko).

V súčasnosti si môže záujemca o štúdium zvoliť z piatich študijných odborov. Prvým je strojárstvo, s odbornými zameraniami na stavbu strojov alebo na grafické systémy. Druhým sú technické a informatické služby v strojárstve, kde popri technických predmetoch majú dôležité miesto aj predmety ekonomické. Tretí odbor, obalovú techniku, je možné na Slovensku študovať len v Ružomberku. Aj štvrtý odbor, chémia, má dve odborné zamerania – výrobu celulózy a papiera a monitorovanie životného prostredia. Od septembra tohto školského roku pribudol nový experimentálny študijný odbor – chemická informatika.

Miloš Bubelka


Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok

Od 1. júla 2005 je táto škola nástupníckou školou SPŠ. Vznikla združením SOU Bystrická cesta 2, 034 01 Ružomberok a SPŠ Ružomberok, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.

V školskom roku 2010/2011 žiaci študujú v odboroch: Študijné odbory a odborné zamerania bývalej SPŠ :

2381 6 01 STROJÁRSTVO – stavba strojov
2381 6 13 STROJÁRSTVO – grafické systémy
3432 6 00 OBALOVÁ TECHNIKA
3917 6 02 TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY – v strojárstve
2850 6 07 CHÉMIA – monitorovanie životného prostredia
2850 6 10 CHÉMIA – výroba celulózy a papiera
2848 6 00 CHEMICKÁ INFORMATIKA

Študijné odbory bývalého SOUPAP: Denná forma štúdia – 4-ročné odbory s maturitou :

2398 1 00 základy techniky
2499 4 02 mechanik v strojárstve – stroje a zariadenia
2698 4 02 mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika
2698 4 10 mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia
2672 4 13 mechanik elektronik – autoelektronika
3759 4 01 komerčný pracovník v doprave – cestná a mestská doprava
2864 4 02 chemik operátor – výroba celulózy a papiera

3-ročné učebné odbory :

2466 2 09 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá
3355 2 00 stolár
2687 2 00 autoelektikár
2465 2 14 strojník – výroba papiera

Nadstavbové 2-ročné denné štúdium :

3757 4 01 dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia
2417 4 00 prevádzka strojov a zariadení
3343 4 01 nábytkárska výroba – stolárstvo

[1] Kučera, J.: Pamätnica k 25. výročiu Strednej priemyselnej školy strojníckej v Ružomberku [s.l9.]; Tlačiarne SNP, 1977