Prijímacie skúšky


Aktuálne rozhodnutie ministra školstva k prijímaciemu konaniu zo dňa 26. 01. 2021:
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Na základe schváleného plánu výkonov budeme v školskom roku 2021/2022 otvárať tieto študijné odbory  a učebný odbor  s uvedeným počtom žiakov:

Kód a názov študijného odboru               Počet žiakov

2679 K  mechanik – mechatronik                    14

2697 K  mechanik  elektrotechnik                     8

2413 K  mechanik  strojov a zariadení           10

2860 K  chemik operátor                                   12
štúdium v systéme duálneho vzdelávania (SDV) v spolupráci s MONDI SCP, a.s. Ružomberok

Kód a názov učebného odboru                Počet žiakov
2487 H 01 autoopravár – mechanik                17

Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš pravidelne vyhodnocuje predbežný záujem žiakov 9. ročníka základnej školy a zverejňuje výsledky ich záujmu.
Bližšie informácie získate  https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Kritériá pre prijímacie pohovory pre šk. rok 2021/2022 budú schválené v marca 2021 a následne zverejnené.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.


Žiaci prihlásení do študijných odborov budú prijímaní na základe kritérií. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy.

  • zo slovenského jazyka a literatúry,
  • matematiky

Žiaci prihlásení do učebného odboru budú prijímaní bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede.               

Poradie uchádzačov sa určuje na základe súčtu dosiahnutých bodov za prospech na základnej škole (priemerný prospech za 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka – bez výchovných predmetov) a body za úspechy v riešení olympiád.