Prijímacie skúšky

Žiaci prihlásení do študijných odborov budú prijímaní na základe kritérií. Hlavnou časťou prijímacích skúšok sú písomné testy.

Žiaci prihlásení do učebného odboru budú prijímaní bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede.