Č L E N O V I A
Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku

1. Kyseľová Anna, Ing. predseda RŠ
2. Baďo Rudolf, Bc. podpredseda RŠ
3. Kajúchová Katarína
4. Raksová Miroslava
5. Miroslava Stašová, Mgr.
6. Kráľovič Igor, Ing.
7. Krížo Damián
8. Ivana Keyzlarová, Mgr. – zástupca zamestnávateľov
9. Bednárik Ján, Ing.
10. Marta Mravcová, Mgr.
11. Slašťan Michal, Ing.