1. Výdaj stravy v ŠJ: od 11:45 hod. – do 13:30 hod.

2. Nahlasovanie obedov je možné deň dopredu, najneskôr do 11:30 hod. na email: kajuchova@sosprk.sk, alebo na tel. čísle: +421 917 868 522

3. Odhlásiť sa z obeda je možné deň dopredu, najneskôr do 11:30 hod. na email: kajuchova@sosprk.sk, alebo na tel. čísle: +421 917 868 522

4. Denný poplatok za stravu: obed 1,90 € + 1,00 € réžia = 2,90 € / cena stravného lístka pre žiaka

5. Predaj lístkov v školskej jedálni u pani Kajúchovej od 11,45 hod. do 13,30 hod. Spôsob úhrady: platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca v hotovosti.

 

 Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.