Školské vzdelávacie programy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie, vysokoškolské štúdium a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.
 
Škola by sa mala stať otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
 
Školské vzdelávacie programy SOŠP 2021 – 2022
 
 
 
 
 
ŠO – študijný odbor
UO – učebný odbor
NŠ – nadstavbové štúdium