Školské vzdelávacie programy

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie, vysokoškolské štúdium a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.

Škola by sa mala stať otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

Školské vzdelávacie programy SOŠP 2022 – 2023

2413_K_Mechanik_strojov_a_zariadení_SDV_1._ročník -ŠO

2487_H_01_Autoopravár_-_mechanik_SDV_1._ročník – UO

2679_K_Mechanik_mechatronik_SDV_1._ročník – ŠO

2697_K_Mechanik_elektrotechnik_SDV_1._ročník – ŠO

2860_K_Chemik_operátor_SDV_1._ročník – ŠO

3757_L_dopravná_prevádzka_1._ročník – NŠ

2413_K_mechanik_strojov_a_zariadeni 2021 ŠO

2487_H_01_autoopravar_mechanik_2021_UO

2679_K_mechanik_mechatronik_2021_ŠO

2697_K_mechanik_elektrotechnik_silnoprudova_technika_2021_ŠO

2860_K_chemik_operator_2021_ŠO

 

Národný štandard finančnej gramotnosti – úroveň 2 – UO

Národný štandard finančnej gramotnosti – úroveň 3 – ŠO

 

Prierezové témy – ŠO

Prierezové témy – UO

  

SDV – systém duálneho vzdelávania

ŠO – študijný odbor

UO – učebný odbor

NŠ – nadstavbové štúdium