Promo video k odborom
na SOŠ polytechnickej v Ružomberku

 

Prezentačné video – štúdium na SOŠ polytechnickej v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s Mondi SCP

Oznam školskej jedálne

1. Výdaj stravy v ŠJ: od 11:45 hod. – do 13:30 hod.

2. Nahlasovanie a odhlasovanie obedov je možné deň dopredu, najneskôr do 11:30 hod. na tel. čísle: +421 917 868 522.

3. Denný poplatok za obed pre žiaka je 1,71 €.

4. Predaj lístkov je v školskej jedálni u pani Kajúchovej posledný deň v mesiaci.

Za včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

Sprievodca samotestovania: klikni sem

 

Pokyny týkajúce sa organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania na SOŠ polytechnickej v Ružomberku po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 na obdobie školského roku 2021/2022 pre zákonných zástupcov neplnoletých žiakov a plnoletých žiakov školy.

 1. Podľa nového COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov.
 2. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní sa bude evidovať pri prezenčnom aj dištančnom vyučovaní.
 3. Po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič alebo plnoletý žiak predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“( Príloha č.1).
 4. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 si môžu uplatniť:

– žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní,

– plne zaočkovaní žiaci alebo zaočkovaní žiaci 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

predložením  „Oznámenia o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2).

 1. V prípade, že je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje zákonný zástupca alebo plnoletý žiak príslušného lekára, vyučujúceho a riaditeľku školy.
 2. Povinnosťou je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola nariadená lekárom alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Plnoletí žiaci plnia uvedené povinnosti osobne.
 3. Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
 4. Žiak dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode do školy a pri jeho odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 5. Povinnosť dezinfekcie rúk žiakov pri vstupe do budov.
 6. Žiak povinne nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy a dielňach v interných priestoroch školy.
 7. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vyplýva priamo z aktuálne účinnej vyhlášky ÚVZ. Ak žiak odmieta nosenie rúška, riaditeľka školy môže neplnoletého žiaka umiestniť do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať rodiča na účel prevzatia žiaka zo školy, plnoletý žiak musí opustiť priestory školy s neospravedlnenou absenciou. V prípade nevyhnutnosti budeme kontaktovať políciu alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Porušenie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest môže mať znaky priestupku, za ktorý možno uložiť pokutu v správnom konaní až do 1659 eur.
 8. Žiak dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní. Používa papierové vreckovky.
 9. Po použití toalety dôkladne umyť ruky mydlom a utrieť papierovou utierkou. Na toaletách udržiavať poriadok.
 10. Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, informuje príslušného vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľku školy a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti na 1. poschodí (č. C 203) a kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne.
 11. Odborná prax a odborný výcvik sa riadi aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR.
 12. Pokrmy v jedálni vydáva personál vrátane čistých príborov zabalených v servítke. Žiaci si sami nebudú brať ani pitie. Do jedálni vstupujú v odstupoch.

Vypracovala: Ing. Kyseľová A. – riaditeľka poverená vedením školy

Ružomberok 02. 09. 2021

 

Príloha č. 1:  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Príloha č. 2: Oznámenie o výnimke z karantény

Príloha č. 3: Sprievodca pre samotestovanie

Modernizácia na SOŠP Ružomberok

V spolupráci s Mondi SCP Ružomberok máme vybudované nové chemické laboratórium pre odbor chemik-operátor, ktorí študujú v systéme duálneho vzdelávania.

Škola je zapojená do národného projektu:

 POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“