Školský psychológ

 

Mgr. Soňa Janolová, školský psychológ
kontakt: janolova@sosprk.sk

Prácou školského psychológa je poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, pedagógom, rodičom, zákonným zástupcom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia.

Školský psychológ pri svojej práci spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyňou, školskou špeciálnou pedagogičkou, pedagogickou asistentkou a pod.

Pri poskytovaní psychologických služieb žiakom, rodičom, zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom sa školský psychológ riadi etickým kódexom práce psychológa a rovnako aj etickým kódexom práce školského psychológa.

Konkrétna náplň práce školského psychológa je činnosť:

 • Diagnostická
 • Intervenčná
 • Preventívna
 • Poradenská
 • Konzultačná

Základné činnosti psychológa počas školského roka:

 • Konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov, učiteľov, rodičov;
 • Individuálna prípadová práca so žiakmi (študijné problémy, adaptačné problémy, problémy v sociálnej oblasti, krízová intervencia);
 • Odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálne, skupinové, hromadné poradenstvo
 • Psychologické poradenstvo v oblasti rodinných, partnerských a iných sociálnych vzťahov
 • Poradenská činnosť s integrovanými žiakmi
 • Riešenie porúch žiakov v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita, šikanovanie, tréma, stres)
 • Riešenie problémov spojených so záškoláctvom
 • Riešenie narušených vzťahov v triede a nepriaznivej triednej klímy
 • Riešenie problémov spojených so stresom, preťaženosťou a psychickou záťažou
 • Práca s kolektívom triedy na vyučovacích hodinách
 • Účasť na rodičovských združeniach podľa potreby
 • Spolupráca s triednymi učiteľmi
 • spolupráca s odbornými centrami (CPPPaP, CŠPPaP)
 • Adaptačné vzdelávanie
 • Účasť na ďalšom vzdelávaní školského psychológa
 • Aktívne reagovanie na aktuálne potreby

Rozpis pracovnej činnosti:

 • Administratívna práca
 • Príprava na odbornú činnosť
 • Účasť na vyučovacích hodinách
 • Individuálna práca so študentmi
 • Konzultačno-poradenská činnosť pre žiakov, rodičov a pedagogických zamestnancov
 • Konzultácie s odbornými pracovníkmi odborných centier (CPPPaP, CŠPPaP)
 • Preventívne činnosti (drogy, šikanovanie,…)
 • Pozorovania v triedach v prirodzených podmienkach školy
 • Sociometria- meranie sociálnych vzťahov v triedach

Október

 • Vypracovanie plánu práce školského psychológa
 • Oboznámenie sa so vzdelávacím programom školy
 • Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou a výchovnou poradkyňou
 • Príprava podmienok pre činnosť školského psychológa (zavedenie konzultačných hodín, informačné materiály)

November, December

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
 • Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou a výchovnou poradkyňou
 • Aktívna činnosť v triedach
 • Screening klímy v triedach, sledovanie sociálnych vzťahov v triedach, postavenie jednotlivcov v triede, sociometria- meranie sociálnych vzťahov v triedach
 • Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom

Január

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
 • Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou a výchovnou poradkyňou
 • Aktívna činnosť v triedach
 • Stres v rámci polročného vysvedčenia
 • Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom
 • Vyhodnotenie činnosti za prvý polrok

Február, Marec

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
 • Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou a výchovnou poradkyňou
 • Screening klímy v triedach, sledovanie sociálnych vzťahov v triedach, postavenie jednotlivcov v triede
 • Aktívna činnosť v triedach
 • Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom

Apríl, Máj

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
 • Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou a výchovnou poradkyňou
 • Aktívna činnosť v triedach
 • Psychologická príprava na maturitnú skúšku
 • Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom
 • Štúdium odbornej literatúry a poskytnutie odbornej literatúry pedagógom a študentom

Jún

 • Konzultácie s triednymi učiteľmi, žiakmi a rodičmi
 • Konzultácie so špeciálnou pedagogičkou a výchovnou poradkyňou
 • Aktívna činnosť v triedach
 • Stres v rámci koncoročného vysvedčenia
 • Vyhodnotenie plánu práce školského psychológa za školský rok 2020/2021

Školský psychológ poskytuje služby žiakom na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť rodičov, zákonných zástupcov, či učiteľov. Poskytuje služby vedeniu školy, učiteľom a rodičom, zákonným zástupcom. Okrem pravidelných aktivít vykonáva i aktivity nepravidelné – účasť na pedagogických radách, krízová intervencia a pod. Plán práce sa v priebehu školského roka môže meniť, dopĺňať o ponúkané, resp. žiadané aktivity v súlade s požiadavkami vedenia školy.

Školský psychológ:            Mgr. Soňa JANOLOVÁ

Pracovné miesto:                C309

Konzultačné hodiny:         Pondelok- Streda podľa dohody

Kontakt:                               janolova@sosprk.sk