Poradenstvo

Už si na ceste.
Aj keď si sa na chvíľu zastavil.
Aj keď ti veci zabránili dostať sa tam včas.
Aj keď tvoje tempo je pomalšie, ako ľudí vôkol teba.
Aj keď ti myseľ hovorí, že tam nikdy neprídeš.
Hýbeš sa.
Ideš smerom k tomu.
Dorazíš tam.
Budeš tam, kde potrebuješ byť.
V správnom čase, so správnymi ľuďmi.

Poradenstvo na Strednej odbornej škole Polytechnickej v Ružomberku poskytuje žiakom, pedagógom, zákonným zástupcom žiakov:

Školský špeciálny pedagóg: PhDr. Soňa Klempová, PhD.

Kancelária C309 – podľa dohody

 Kontakt:

 • klempova@sosprk.sk
 • Konzultácie: Pondelok – Štvrtok od 07:00 – 13:00 hod, prípadne podľa dohody

Školský špeciálny pedagóg poskytuje:

 • Odborný servis pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
 • Poradenstvo pre rodičov individuálne začlenených  žiakov základných škôl a ich oboznámenie s ponúkanými študijnými a učebnými odbormi na našej škole
 • Poradenstvo a pomoc pri riešení problémov u žiakov so ŠVVP ( žiaci, rodičia, pedagógovia)
 • Priame intervencie so žiakmi so ŠVVP
 • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – individuálne so začlenenými žiakmi
 • Vypracovanie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre všetkých začlenených žiakov v spolupráci s vyučujúcimi
 • Poradenstvo žiakom, ktorí majú problémy s učením a nie sú individuálne začlenení

 

Študenti, neváhajte kontaktovať školského špeciálneho pedagóga, keď:

 • máte problémy s učením
 • máte problémy so sústredením, motiváciou
 • sa potrebujete o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť
 • máte problémy s dodržiavaním úprav výchovno-vzdelávacieho procesu
 • máte problém s korektným priebehom maturitných alebo iných skúšok v rámci vašich špecifických výchovno-vzdelávacích potrieb
 • sa rozhodujete o výbere vášho budúceho povolania, prípadne ďalšieho kariérneho rastu a chcete sa poradiť aká vysoká škola bude pre vás vhodná
 • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady

Pedagógovia, neváhajte kontaktovať školského špeciálneho pedagóga, keď:

 • riešite vzdelávacie a výchovné problémy žiakov
 • hľadáte cestu vedúcu k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľmi a žiakmi
 • riešite otázky svojho ďalšieho profesijného alebo osobnostného rozvoja

 Rodičia, neváhajte kontaktovať školského špeciálneho pedagóga, keď:

 • máte záujem konzultovať problémy vo vzdelávacom procese vašich detí
 • sa rozhodujete spolu s vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania a ďalšieho kariérneho rastu
 • máte záujem konzultovať priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu vašich detí

Školský psychológ: Mgr., Soňa Janolová

Kancelária C309 – podľa dohody

 Kontakt:

Pracovná náplň školského psychológa

 • Rozhovory so žiakmi, ich rodičmi, učiteľmi a majstrami odborného výcviku
 • Poznávanie osobnosti žiakov, ich schopností, záujmov, postojov, ich motivácie k učeniu
 • Riešenie narušených sociálnych vzťahov v triede
 • Realizácia intervenčných, výchovných a preventívnych programov
 • Poradenská, konzultačná a informačná činnosti pre rodičov, spolupráca s nimi pri hľadaní optimálnych prístupov pri výchove
 • Spolupráca so štátnymi inštitúciami a zariadeniami poradenstva a prevencie
 • Poradenstvo pri zmene študijného/učebného odboru žiaka a pre maturantov ohľadom štúdia na VŠ

Študenti, neváhajte kontaktovať školského psychológa, keď:

 • máte problémy so sústredením, motiváciou
 • vás trápi tréma, strach zo skúšania
 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľmi
 • riešite otázku sebarozvoja, zdravého sebavedomia a sebaprezentácie
 • máte problém so zvládaním svojich emócií, nálad a prežívania
 • sa rozhodujete o výbere vášho budúceho povolania a chcete sa poradiť aká vysoká škola bude pre vás vhodná
 • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady

Pedagógovia, neváhajte kontaktovať školského psychológa, keď:

 • riešite výchovné problémy žiakov
 • hľadáte cestu vedúcu k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi žiakmi navzájom, medzi učiteľmi a žiakmi

 Rodičia, neváhajte kontaktovať školského psychológa, keď:

 • máte záujem konzultovať výchovné problémy vašich detí
 • sa rozhodujete spolu s vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania

Školský psychológ a školský špeciálny pedagóg sú viazaní mlčanlivosťou, etickým kódexom práce a zákonom o ochrane osobných údajov !

Užitočné linky: