Školská knižnica

Školská knižnica je súčasťou SOŠ polytechnickej v Ružomberku a  slúži všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom a študentom tejto školy, ktorí využívajú dištančné aj absenčné formy výpožičiek.

Jej výpožičný fond tvorí 2 345 knižničných jednotiek krásnej i odbornej literatúry. Je zdrojom poznania a informácií pre našich žiakov a zároveň pomáha vytvárať podmienky pre celoživotné vzdelávanie učiteľov.

Školská knižnica ako dôležitá zložka edukačného procesu má za cieľ:.

 • formovať kladný vzťah ku knihe,
 • pomáhať pri rozvoji čítania a čitateľskej gramotnosti,
 • viesť k návyku využívania kníh ako základného zdroja informácie,
 • rozvíjať, podporovať a udržiavať u žiakov návyk a radosť z čítania ,
 • umožniť prístup k  informáciám v rámci odborných predmetov,
 • naučiť žiakov orientovať sa v knižnici, vyhľadávať potrebnú literatúru,
 • umožniť prácu s beletriou na hodinách literatúry,
 • formovať postoj žiakov k významným spoločenským a kultúrnym udalostiam,
 • prehlbovať poznanie histórie národa a regiónu,
 • viesť žiakov k získavaniu potreby samovzdelávania.

Vybavenie školskej knižnice:
– počítač, dataprojektor, notebook
– knižničné jednotky :  odborná literatúra – 764 titulov, beletria – 1581 titulov

Knižničný  fond sa dopĺňa nákupom literatúry alebo  darmi.

Na základe návrhu vyučujúcich  sa zastarané a opotrebované knižné jednotky vyraďujú.

K akciám organizovaným  školskou knižnicou patrí:

 • Informačná výchova v rámci hodín SJL
 • Čitateľský maratón
 • Slováci veľkí svojimi činmi – spomienkové prezentácie spojené s medzitriednou súťažou
 • Výstava v rámci mesiaca knihy
 • Účasť v projekte Vráťme knihy do škôl